JIKA
 
...
- "BALTIC"
5800.00
...
"DINO" ()
0.00
...
"DOMINO" ++.
6'900.00
...
"DOMINO" ()
14800.00
...
"IBON" 52.
0.00
...
"IBON" 56.
3'600.00
...
"LYRA" 40
0.00
...
"LYRA" 50
0.00
...
"LYRA" 55 . ( .)
960.00
...
"LYRA" 60 . ( )
1'000.00
...
"LYRA" 65 . ( )
0.00
  "LYRA"
0.00
  "LYRA"
800.00
...
Lyra () 49. .Dino
0.00
...
"LYRA" 36 (. )
4'800.00
...
Lyra
1870.00
...
"LIVO" ( )
3'550.00
...
"LIVO" ( )
0.00
...
"OLYMP" ()
3800.00
  "OLYMP" ()
4300.00
  "OLYMP"
2'050.00
  "OLYMP"
1'900.00
    "OLYMP"
1030.00
    "OLYMP" ()
2800.00
...
"OLYMP" 50 ( )
1820.00
...
"OLYMP" 45 ( , )
1'850.00
...
"OLYMP" 65( )
2960.00
...
"OLYMP" NEW ()
3600.00
...
"OLYMP" NEW .
6'580.00
...
"OLYMP" NEW
0.00
...
"OLYMP" NEW   
0.00
...
"ZETA"
0.00
  "ZETA"
1'300.00
  "ZETA"
1050.00
...
Zeta 2039.6 ()
3800.00
...
"ZETA" 55 ( )
1'120.00
...
"ZETA" 60 ( )
1190.00
...
"ZETA" 25396 .
4'600.00
...
"ZITA" 64
2060.00
...
"MIO" (, . )
10500.00